bvv2cal
author Timm S. Mueller <tmueller@schulze-mueller.de>
Fri, 12 Nov 2010 10:56:02 +0100
changeset 2 f4034a59feaa
parent 1 522bf1c3dd7c
permissions -rwxr-xr-x
Dates in daylight saving time were still incorrect, fixed
tmueller@0
   1
#!/usr/bin/env lua
tmueller@0
   2
--
tmueller@0
   3
--	$ bvvcal [bezirksname] [startdatum] [enddatum]
tmueller@0
   4
--
tmueller@0
   5
--	bezirksname : Default "friedrichshain-kreuzberg"
tmueller@1
   6
--	startdatum : in deutscher Notation (z.B. 31.12.2010), Default: heute
tmueller@0
   7
--	enddatum : Default: startdatum
tmueller@0
   8
--
tmueller@0
   9
--	Konvertiert den Berliner BVV-Sitzungskalender 
tmueller@0
  10
--	ins iCalendar 2.0 (vCal) Format
tmueller@0
  11
--
tmueller@0
  12
--	Benötigt: 
tmueller@0
  13
--	- htmltidy : http://tidy.sourceforge.net/
tmueller@0
  14
--	- wget : http://www.gnu.org/software/wget/
tmueller@0
  15
--	- Lua 5.1.x : http://www.lua.org/
tmueller@0
  16
--	- LuaExpat : http://www.keplerproject.org/luaexpat/
tmueller@0
  17
--
tmueller@1
  18
--	Revisionen:
tmueller@1
  19
--	- 0.2 : Uhrzeiten waren lokal, nicht GMT. Korrigiert.
tmueller@1
  20
--	- 0.1 : initial release
tmueller@1
  21
--
tmueller@1
  22
--	Autor: Timm S. Müller <timm-pirat@schulze-mueller.de>
tmueller@1
  23
--
tmueller@0
  24
tmueller@0
  25
local lxp = require "lxp"
tmueller@0
  26
tmueller@0
  27
local district = arg[1] or "friedrichshain-kreuzberg"
tmueller@0
  28
local startdate = arg[2] or os.date("%d.%m.%Y")
tmueller@0
  29
local enddate = arg[3] or startdate
tmueller@0
  30
local uid_uri = district .. ".bvv.berlin.piratenpartei.de"
tmueller@0
  31
tmueller@0
  32
----- --- --- -- - - -  -  -
tmueller@0
  33
tmueller@1
  34
--	Encoding ist laut RFC 2445 UTF-8, dies ist ein Zugeständnis
tmueller@1
  35
--	an Kalendertools, die das nicht mitbekommen haben:
tmueller@1
  36
tmueller@1
  37
local umlconv = { 
tmueller@1
  38
	["ä"] = "ae", ["Ä"] = "Ae", 
tmueller@1
  39
	["ö"] = "oe", ["Ö"] = "Oe",
tmueller@1
  40
	["ü"] = "ue", ["Ü"] = "Ue",
tmueller@1
  41
	["ß"] = "ss"
tmueller@1
  42
}
tmueller@1
  43
tmueller@2
  44
local function local2gmt(y, m, d, hour, min)
tmueller@2
  45
	return os.date("%s", os.time { day=d, month=m, year=y, hour=hour, min=min })
tmueller@2
  46
end
tmueller@2
  47
tmueller@2
  48
tmueller@0
  49
local state = "waitcontent"
tmueller@0
  50
local record, cell, result = { }, { }, { }
tmueller@0
  51
local lnr = 1
tmueller@0
  52
local parser = lxp.new {
tmueller@0
  53
	StartElement = function(parser, tagname, attr)
tmueller@0
  54
		if state == "waitcontent" then
tmueller@0
  55
			if tagname == "div" and attr.id == "allrisContent" then
tmueller@0
  56
				state = "waittab"
tmueller@0
  57
			end
tmueller@0
  58
		elseif state == "waittab" then
tmueller@0
  59
			if tagname == "table" and attr.class == "tl1" then
tmueller@0
  60
				state = "waitrow"
tmueller@0
  61
			end
tmueller@0
  62
		elseif state == "waitrow" then
tmueller@0
  63
			if tagname == "tr" then
tmueller@0
  64
				state = "waitcell"
tmueller@0
  65
			end
tmueller@0
  66
		end
tmueller@0
  67
	end,
tmueller@0
  68
	EndElement = function(parser, tagname)
tmueller@0
  69
		if state == "waitrow" or state == "waittable" then
tmueller@0
  70
			if tagname == "table" then
tmueller@0
  71
				state = "end"
tmueller@0
  72
			end
tmueller@0
  73
		elseif state == "waitcell" then
tmueller@0
  74
			if tagname == "tr" then
tmueller@0
  75
				local day = table.remove(record, 1)
tmueller@0
  76
				local sdate = table.remove(record, 1)
tmueller@0
  77
				local d, m, y = (sdate or ""):match("^%s*(%d+)%.(%d+)%.(%d+)")
tmueller@0
  78
				local time = table.remove(record, 1)
tmueller@0
  79
				if d and m and y and time then
tmueller@0
  80
					local sH, sM, eH, eM = time:match("^%s*(%d+):(%d+)%s*%-%s*(%d+):(%d+)")
tmueller@0
  81
					if not sH then
tmueller@0
  82
						sH, sM = time:match("^%s*(%d+):(%d+)")
tmueller@0
  83
					end
tmueller@0
  84
					if sH then
tmueller@1
  85
						-- convert dates to GMT
tmueller@2
  86
						local startdate = local2gmt(y, m, d, sH, sM)
tmueller@2
  87
						local enddate = eH and local2gmt(y, m, d, eH, eM)
tmueller@0
  88
						local what = table.concat(record, " "):match("^%s*(.-)%s*$")
tmueller@1
  89
						what = what:gsub("([\128-\255].)", umlconv)
tmueller@1
  90
						table.insert(result, { startdate, enddate, what })
tmueller@0
  91
					end
tmueller@0
  92
				end
tmueller@0
  93
				state = "waitrow"
tmueller@0
  94
				record = { }
tmueller@0
  95
			elseif tagname == "td" then
tmueller@0
  96
				table.insert(record, table.concat(cell))
tmueller@0
  97
				cell = { }
tmueller@0
  98
			end
tmueller@0
  99
		end
tmueller@0
  100
	end,
tmueller@0
  101
	CharacterData = function(parser, s)
tmueller@0
  102
		if state == "waitcell" then
tmueller@0
  103
			table.insert(cell, s)
tmueller@0
  104
		end
tmueller@0
  105
	end
tmueller@0
  106
}
tmueller@0
  107
tmueller@0
  108
parser:setencoding("ISO-8859-1")
tmueller@0
  109
tmueller@0
  110
----- --- --- -- - - -  -  -
tmueller@0
  111
tmueller@0
  112
local cmd = ("wget --quiet --post-data 'kaldatvon=%s&kaldatbis=%s' 'http://www.berlin.de/ba-%s/bvv-online/si010.asp' -O - | tidy -latin1 -asxml -i -w 0 2>/dev/null -q"):format(startdate, enddate, district)
tmueller@0
  113
-- print(cmd)
tmueller@0
  114
local f = io.popen(cmd)
tmueller@0
  115
for line in f:lines() do
tmueller@0
  116
-- 	print(lnr .. " : " .. line)
tmueller@0
  117
	parser:parse(line)
tmueller@0
  118
	lnr = lnr + 1
tmueller@0
  119
end
tmueller@0
  120
tmueller@0
  121
----- --- --- -- - - -  -  -
tmueller@0
  122
tmueller@0
  123
print "BEGIN:VCALENDAR"
tmueller@0
  124
print "PRODID:BVV2CAL"
tmueller@0
  125
print "VERSION:2.0"
tmueller@0
  126
print ""
tmueller@0
  127
for i = 1, #result do
tmueller@0
  128
	local r = result[i]
tmueller@0
  129
	print "BEGIN:VEVENT"
tmueller@2
  130
	local startdate = os.date("!%Y%m%dT%H%M", r[1])
tmueller@1
  131
	print("UID:" .. startdate .. "." .. uid_uri)
tmueller@1
  132
	print("SUMMARY:" .. r[3])
tmueller@1
  133
	print("DTSTART:" .. startdate .. "00Z")
tmueller@1
  134
	if r[2] then
tmueller@2
  135
		local enddate = r[2] and os.date("!%Y%m%dT%H%M", r[2])
tmueller@1
  136
		print("DTEND:" .. enddate .. "00Z")
tmueller@0
  137
	end
tmueller@0
  138
	print "END:VEVENT"
tmueller@0
  139
	print ""
tmueller@0
  140
end
tmueller@0
  141
print "END:VCALENDAR"